screen stress screen

اپلیکیشن استرس سنج

مشاهده سایت

این اپلیکیشن از مجموعه اپلیکیشنهای مراقب از سلامتی، به کاربر کمک می‌کند میزان تنش و استرس زندگی را کنترل و کاهش دهد. در این اپلیکیشنمنحصر بفرد، با محاسبه پارامترهایی نظیر ضربان قلب، لرزش دست و پرسیدن سوالاتی، میزان استرس فرد را اندازه گیری کرده و با ارسال پیغامهایی به کاهش استرس فرد کمک می کند. در این اپلیکیشن، هر کاربر یک پروفایل دارد و روند سلامت روانی از بعد میزان تنش و استرس در بازه‌های زمانی مشخص اندازه‌گیری و تحلیل می‌شود و در قالب نمودارهایی به او نشان داده می‌شود. متناسب با شدت و رفتار استرسی فرد، سناریوهای درمانی مختلفی برای کمک به او درنظر گرفته شده است.

stress2
stress1
stress3
stress4

شارژ توسکا

برای استفاده از محصولات کاربر محور توسکا می توانید به صورت یکپارچه کارت ھای شارژ توسکا را خریداری نمایید. توجه داشته باشید که ھر کارت شارژ قابلیت استفاده یک مرتبه ای در یکی از محصولات و خدمات توسکا را دارد . در صورتی که کد شارژ خود را در یکی از محصولات توسکا وارد کردید، کل مبلغ شارژ را می بایست در ھمان محصول ھزینه نمایید.
TOP