screen momkid screen

مادر و کودک

مشاهده سایت

هدف از این نرم‌افزار، سنجش حساسیت مادرانه در موقعیت‌های دلبستگی می‌باشد. سنجش رفتار مبتنی بر حساسیت مادر در موقعیت های خاصی که پایش آن به شکل مشاهده مستقیم با دشواری روبه‌رو است، منجر به طراحی و توسعه این نرم افزار بازیشده است. این نرم‌افزار براساس ادبیات نظری مرتبط با حساسیت مادرانه و ابزارهای معتبر موجود در زمینه سنجش ویژگی‌های مراقبت مبتنی بر حساسیت مادر همچون سناریوهای مرتبط با موقعیت های دلبستگی (روثبام و همکاران، 2007) و ابزار درجه بندی رفتار مادرانه (پدرسون، موران و بنتو، 1995) و همچنین مشاهدات پژوهشگر طراحی شده است.

بر این‌اساس، موقعیت‌های مهم در تعامل مادر و کودک چون زمان خواب کودک، زمان تغذیه کودک، زمان بازی با کودک و ... به شکل سناریوهایی تعریفشده‌اند و در قالب اپلیکیشن تلفن همراه اجرا می‌شوند. هدف نهایی، مشاهده و بررسی رفتار مراقبتی مادر با توجه به الزامات موقعیتی و سنی در ارتباط با کودک است.

momkid2
momkid1
momkid3

شارژ توسکا

برای استفاده از محصولات کاربر محور توسکا می توانید به صورت یکپارچه کارت ھای شارژ توسکا را خریداری نمایید. توجه داشته باشید که ھر کارت شارژ قابلیت استفاده یک مرتبه ای در یکی از محصولات و خدمات توسکا را دارد . در صورتی که کد شارژ خود را در یکی از محصولات توسکا وارد کردید، کل مبلغ شارژ را می بایست در ھمان محصول ھزینه نمایید.
TOP