screen manman screen

بازی من من

مشاهده سایت

بازی من‌من یک بازی موبایلی است که به هدف ایجاد خودآگاهی و تشخیص مهارتهای شخصیتی کودکان طراحی و پیاده‌سازی شده است. انجام این بازی می‌تواند منجر به افزایش آگاهی کودکان از بدن و ظاهر،علاقه‌ها، توانمندی‌ها،آرزوها،اهداف، مسئولیت ها، هیجان ها و تفاوت‌هایفردی شود. اهداف فرعی نیز در این بازی متصور هستند. از جمله این اهداف می‌توان به ارتقای مهارت تصمیم گیری کودکان ، افزایش انطباق وانعطاف پذیری، افزایش مسئولیت پذیری و مدیریت زمان و هزینه اشاره نمود . این بازی،روایتگر داستان چهار کاراکتر است که به علت مقایسه کردن خودشان با هم و ناراضی بودن از قیافه خود جادو می‌شوند و هرچهار تایشان تبدیل به چهار تکه خمیر بی‌شکل می‌شوند. برای اینکه دوباره صاحب شخصیت شوند و ظاهرشان را باز یابند، باید مسیرهایی را طی کنند که این مسیر برای هر خمیر با خمیر دیگر متفاوت است .

گروه سنی مخاطب بازی "مَن‌مَن" پنج تا ده سال است. انجام این بازی برای کودکان در این بازه سنی، ساده است. جاهاییکه نیاز به راهنمایی وجود دارد، پیام صوتی به همراه نوشته در نظرگرفته شده است. در فضای بازی هیچ ویژگی خشونت‌آمیزی نیست و رنگ ها و فضایی که برای بازی در نظر گرفته شده، درجهت افزایش خُلق مثبت و انگیزه‌مند کردن کودک به ادامه این بازی است.


manman1


هـر یک از چهار شخصیت بـازي،سیاره‌ی مـنحصربـه فـرد خـود را دارنـد. در هر سیاره یک مینی‌ بازی وجود دارد که مـوضـوع ومـراحـل آن مـتناسـب با ویژگیهای آن شخصیت اسـت. هـر کاراکتر این بـازي، شش مـرحـله اصلی دارد که بـا اتـمام هـر مـرحـله پـس از دریافـت امتیاز و سـتاره بـه مـنو يا نـتخاب ظاهر خود براي دریافت یک عضو ظاهري دیگر (مثل چشم، مو، بینی و دهان) منتقل می‌شود.


manman2
manman3
manman4

شارژ توسکا

برای استفاده از محصولات کاربر محور توسکا می توانید به صورت یکپارچه کارت ھای شارژ توسکا را خریداری نمایید. توجه داشته باشید که ھر کارت شارژ قابلیت استفاده یک مرتبه ای در یکی از محصولات و خدمات توسکا را دارد . در صورتی که کد شارژ خود را در یکی از محصولات توسکا وارد کردید، کل مبلغ شارژ را می بایست در ھمان محصول ھزینه نمایید.
TOP