screen drug screen

اپلیکیشن ترک اعتیاد

مشاهده سایت

این اپلیکیشن به کاربر دارای اعتیاد به مواد مخدر کمک می کند در یک بازه زمانی مشخص و به صورت برنامه ریزی شده، اعتیاد را ترک کند.


drug2
drug1

شارژ توسکا

برای استفاده از محصولات کاربر محور توسکا می توانید به صورت یکپارچه کارت ھای شارژ توسکا را خریداری نمایید. توجه داشته باشید که ھر کارت شارژ قابلیت استفاده یک مرتبه ای در یکی از محصولات و خدمات توسکا را دارد . در صورتی که کد شارژ خود را در یکی از محصولات توسکا وارد کردید، کل مبلغ شارژ را می بایست در ھمان محصول ھزینه نمایید.
TOP